Bindende referenda

Democratie. Eens in de vier jaar mag u gaan stemmen. U kiest voor de zoveelste keer op de partij waarvan u gelooft dat deze nu eindelijk eens echte verbetering zal brengen. U kiest trouw voor uw 'eigen' partij. Of u kiest uit verontwaardiging en woede radicaal anders. In beide gevallen komt u bedrogen uit. Steeds opnieuw doet uw partij het totaal omgekeerde van wat werd beloofd. Er is dus feitelijk geen sprake van echte democratie.

Economie

Economie, iets wat ons allemaal raakt. Zeker in deze tijden van crisis erg actueel. In onze visie moet het Nederlands beleid gericht zijn op onafhankelijkheid. Dit tot op het niveau van de individuele burger. Wat betekenen woorden als inspraak en democratie als men volledig afhankelijk is van anderen.

Overheid en lenen

Nederland heeft een staatschuld die richting de vierhonderd miljard gaat. Rente hierover moet door de bevolking betaald worden en is een verkapte vorm van slavernij. Om te voorkomen dat we ooit nog een keer opgezadeld worden met zoiets als een 'staatsschuld', stellen wij het volgende voor. In de grondwet moet een artikel komen waarin expliciet staat dat de overheid niet mag lenen.

Creatie wetten aan banden

'De Nederlander wordt geacht de wet te kennen'.
Dat is leuk gesteld, maar de hoeveelheid regels is inmiddels zo groot dat deze opdracht een onmogelijkheid is. Wij zouden graag een maatschappelijk debat zien over kaders waar binnen wetten gecreëerd mogen worden. Die kaders leggen we dan vervolgens in de grondwet vast. Met zo'n constructie kan de enorme wildgroei van regels een halt toegeroepen worden.

Belastingvormen in de grondwet

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat in tijden van crisis de gevolgen van slecht beleid afgewenteld wordt op de burger. Dit middels de combinatie van bezuinigingen en lastenverzwaring. Wat betreft de lastenverzwaring willen wij het minder makkelijk maken voor beleidsmakers om zomaar een nieuwe belasting uit de hoge hoed te toveren.Wij zijn er een voorstander van om de diverse belastingvormen  in de grondwet te benoemen. 

Artikel 120

Grondwet artikel 120, de rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Dit artikel zorgt ervoor dat een rechter niets aan de grondwet kan toetsen. En dat wil zeggen dat men zich ook niet op de grondwet kan beroepen, daar de rechter deze niet mag toetsen. En dus bent u vogelvrij.

Artikel 120, mag om deze reden de deur uit.

Volledige vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een simpele, je hebt het of je hebt het niet.

Terug naar een nationale valuta

De gezondheid van een economie hangt van veel zaken af.
Twee factoren die een grote rol spelen zijn de hoeveelheid geld in omloop en de manier waarop dit geld gecreëerd wordt.

Asielbeleid / massa immigratie

De afgelopen veertig jaar is er veel geëist van de Nederlandse bevolking wat betreft instroom van immigranten.
Inmiddels in duidelijk dat de huidige koers op dit gebied, neerkomt op een toekomst gekenmerkt door etnische spanningen.
Het idee dat iedereen die in Europa gaat wonen op een magische manier de eigen cultuur achter laat en de Europese overneemt is een sprookje gebleken.

Herziening grondwet artikel 1

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan."


Het klinkt goed. Echter een aantal vragen over dit artikel.
Hoe ga je om met groepen/ individuen die voortdurend slachtofferschap claimen?

Pagina's